Het vertrekpunt voor de begroting 2018 is de perspectiefnota 2018-2021. Het financieel meerjarenperspectief zag er in de perspectiefnota, die in de raadsvergadering van 13 juli 2017 is vastgesteld, als volgt uit:

Bijgesteld financieel meerjarenperspectief 2018-2021
Bij het opstellen van de begroting 2018 hebben de volgende aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief plaatsgevonden.

Toelichting
Hieronder volgt een toelichting op bovenstaande posten.

2.   Verkeer en vervoer

 • Vooruitlopend op definitieve besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van dit project is het krediet bij de jaarrekening 2016 voorlopig afgesloten. De kapitaallasten waren echter nog steeds geraamd in de begroting. Deze zijn nu komen te vervallen.

5.   Sport, cultuur en recreatie

 • Op 12 juli 2017 heeft de raad de groenvisie "Grenzeloos Groen" vastgesteld. De financiële gevolgen van dit besluit waren nog niet verwerkt in de perspectiefnota.

7.   Volksgezondheid en milieu

 • De exploitatie afvalstoffen vormt een gesloten exploitatie. Dit betekent dat alle lasten, die toegerekend kunnen worden aan het inzamelen van huishoudelijk afval, gedekt worden vanuit de opbrengsten afvalstoffenheffing. Verschillen gedurende het jaar worden gemuteerd via de voorziening afvalstoffen. Omdat bij de perspectiefnota niet alle lasten (btw + rente) zijn toegerekend aan de exploitatie afvalstoffen ontstaat nu een voordeel (de lasten waren nog toegerekend aan taakvelden binnen de reguliere exploitatie).

Overige verschillen

 • Dit betreft onder andere het financiële effect van het actualiseren van de kapitaallasten.  

1e Begrotingswijziging 2018
Op woensdag 20 september (één dag na Prinsjesdag) is de septembercirculaire  verschenen. Daarnaast is ook de 2e tussentijdse rapportage over 2017 in dezelfde week afgerond. De financiële effecten van beide documenten konden niet meer verwerkt worden in de programmabegroting 2018. Om toch een volledig financieel beeld voor 2018 en verder te kunnen presenteren, zijn de financiële effecten van beide documenten opgenomen in onderstaande tabel. De 1e begrotingswijziging kan samen met de programmabegroting 2018 door de raad worden vastgesteld.

Tabel: 1e Begrotingswijziging 2018

Toelichting
Hieronder volgt een toelichting op bovenstaande posten.

0.   Bestuur en ondersteuning

 • De wachtgeldtermijn van een oud-wethouder is verlengd tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • De huidige pensioenuitkeringen aan oud-wethouders blijken structureel te laag geraamd.

4.   Onderwijs

 • De wettelijk te betalen huurvergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke sportzaal door De La Salle blijkt te hoog geraamd.
 • Het vervoersplan leerlingenvervoer voor het schooljaar 2017-2018 leidt tot structurele meerkosten.

6.   Sociaal domein

 • Op basis van de septembercirculaire worden door het Rijk per saldo minder middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringstaken op het gebied van de drie decentralisaties. Omdat de lasten en baten neutraal in de begroting zijn verwerkt worden deze beide verlaagd.
 • Per saldo wordt minder gebruikt gemaakt van het budget "Hulp Bij Huishouden". Wel zien we een verschuiving van het gebruik van persoonsgebonden budgetten (PGB's) naar zorg in natura (ZIN).
 • Omdat minder gebruik gemaakt wordt van WMO-voorzieningen nemen ook de eigen bijdragen af.

8.   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 • Voor het beoordelen van de technische toets van Wabo-aanvragen wordt extern advies ingehuurd. Het hiervoor geraamde budget is ontoereikend.

  Algemene dekkingsmiddelen

 • Op basis van de septembercirculaire worden voor 2018 meer en voor 2019-2021 minder middelen ontvangen van het Rijk.