Met als uitgangspunt de door de raad vastgestelde perspectiefnota 2018-2021, bieden wij u hierbij de begroting 2018 aan. Het door u gevoerde financiële beleid in de huidige raadsperiode heeft opnieuw de basis gevormd voor het kunnen presenteren van een sluitende begroting 2018. De meerjarenbegroting 2019-2021 laat voor ieder jaar zelfs een positief saldo zien.   

Ten opzichte van de perspectiefnota zijn ook de beleidsmatige en financiële gevolgen van de door de raad vastgestelde Groenvisie "Grenzeloos Groen" verwerkt in de begroting. Dit zal de gewenste uitstraling van de gemeente Baarle-Nassau als mooie groene gemeente zeker ten goede komen.

Opzet begroting
Ten opzichte van de begroting 2017 is de begroting 2018 verder verfijnd. Op enkele taakvelden heeft een verschuiving plaatsgevonden van een aantal lasten en baten. Omdat betreffende verschuivingen zowel in 2017 als 2018 hebben plaatsgevonden gaat dit echter niet ten koste van de vergelijkbaarheid van de cijfers.

Bij de diverse programma's zijn 39 indicatoren opgenomen die vanuit het BBV verplicht zijn gesteld. Alle cijfers, zoals deze zijn opgenomen op de website "Waar staat je gemeente.nl", zijn overgenomen in de begroting. Op dit moment zijn voor een aantal indicatoren de beoogde maatschappelijke effecten geformuleerd. De komende jaren willen we in overleg met de raad ook voor de andere indicatoren maatschappelijke effecten formuleren. Daarnaast kunnen ook voor de toekomst streefwaarden per indicator worden opgenomen waaruit duidelijk blijkt waar we als gemeente naar toe willen.

Financieel perspectief
De meerjarenbegroting 2017-2020 liet voor 2018 nog een positief saldo zien van € 541.000. Met name door een aantal tegenvallers op structurele exploitatiebudgetten (o.a. bijdrage brandweer, leerlingenvervoer en de Omgevingsdienst) en een hogere bijdrage aan de ABG, is dit positieve saldo volledig aangewend in de begroting 2018. De in het verleden gemaakte keuze om voorzichtig om te gaan met het positieve saldo blijkt achteraf dus verstandig te zijn geweest.

Daarnaast hebben we ook een gezonde vermogenspositie. In de paragraaf weerstandsvermogen komen we hier op terug. Deze vermogenspositie maakt het mede mogelijk om toekomstige investeringen te doen.

Wensen
In de meerjarenbegroting is in financiële zin al rekening gehouden met een groot aantal investeringen
(€ 5,8 miljoen) op met name infrastructureel gebied. Dit geldt echter nog niet voor de investeringen in het Cultureel Centrum Baarle en de Hockeyclub Baarle.
Daarnaast bestaan er nog een aantal wensen op het gebied van groen (ecologisch bermbeheer, realisatie Ecologische Verbindingszones) waarvan de financiële gevolgen nog niet in de begroting zijn verwerkt.
De huidige positieve saldi voor de jaren 2019-2021 kunnen hiervoor aangewend worden.

Woonlasten
In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van een jaarlijkse opbrengstenstijging van de ozb met 3%. Deze stijging kan niet volledig gerealiseerd worden door het toegenomen aantal woningen en leidt dus tot hogere lasten voor de burgers. Omdat de riool- en afvalstoffenheffing gelijk blijven, stijgen de gemiddelde woonlasten voor de burgers met ongeveer 1%.

Tot slot
In de raadsvergadering van 1 en 8 november 2017 behandelen wij de programmabegroting 2018. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt op 11 oktober, voor alle commissies, een toelichting op de begroting gegeven.

Baarle-Nassau, 29 september 2017

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

J.C. Slagboom,               M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf
Secretaris               Burgemeester