Wij zijn er in geslaagd om u een sluitende begroting 2018 te presenteren. Onze baten en lasten zijn dus met elkaar in evenwicht (begrotingsevenwicht). Bij de beoordeling van onze begroting is het voor de Provincie van belang dat er ook sprake is van materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat de structurele lasten minimaal worden gedekt door structurele baten (tabel 1). Hierbij mogen dus incidentele lasten wel door structurele baten worden gedekt, maar structurele lasten niet door incidentele baten. Posten worden als incidenteel aangemerkt als ze een looptijd hebben van maximaal drie jaar. Posten met een looptijd van vier jaar en langer worden als structureel aangemerkt. Bij het bepalen van het structurele begrotingssaldo worden de incidentele lasten en baten dus uitgezonderd.

In tabel 2 geven wij u een overzicht  van de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten, en een specificatie van de incidentele baten en lasten. De totale incidentele lasten in de begroting 2018 ad. € 1.428.000 worden voor een bedrag van € 1.312.000 gedekt door een onttrekking ten laste van een reserve. Tegenover de overige incidentele lasten ad. € 116.000 staan structurele baten. Daarnaast vindt een onttrekking van € 9.000 plaats ten laste van een reserve ter dekking van structurele lasten (buurtsportcoaches).

Bij de bepaling van het structurele begrotingssaldo dient naast de incidentele lasten en baten ook rekening gehouden te worden met het bedrag aan onderuitputting kapitaallasten waarin de begroting rekening  mee is gehouden. In het kader van reëel ramen behoeft in het eerste jaar niet de volledige jaarlast van een nieuwe investering te worden opgenomen. Volstaan kan worden met het ramen van de lasten die naar verwachting in het jaar van de investering op de exploitatie zullen drukken. Het verschil tussen de volledige kapitaallasten en de geraamde kapitaallasten merken wij aan als onderuitputting kapitaallasten.

Tabel 1: Structureel begrotingssaldo 2018

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd resultaat 

16.814.000

16.816.000

-2.000

Incidenteel

Incidentele lasten en baten

933.000

933.000

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves

495.000

1.321.000

-826.000

1.428.000

1.321.000

107.000

Onderuitputting kapitaallasten

70.000

-70.000

Totaal incidenteel

1.428.000

1.391.000

37.000

Structureel begrotingssaldo

15.386.000

15.425.000

-39.000

Tabel 2: Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)