Wat gaan we ervoor doen?

Hier worden ook de baten met betrekking tot de forensen- en toeristenbelasting van taakveld 340 "Economische promotie" genoemd.

In de huidige meerjarenraming is voor de hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting rekening gehouden met een structurele toename van de opbrengsten met 3% per jaar.

De inkomsten uit reclamebelasting worden niet verhoogd. De gedachte hierachter is dat betreffende inkomsten door de gemeente één op één worden besteed aan de verdere ontwikkeling van het toerisme in de gemeente.  

Doelstellingen