Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
050TreasuryL78184111
B6742430292928
061OZB woningenL000000
B814804828853879905
062OZB niet woningenL1103111111111111
B576589606624642662
064Belastingen overigL011111
B838586888991
070Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsL000000
B9.1718.7229.1579.3679.5819.762
080Overige baten en lastenL94-780116228352
B100000
340Economische promotieL01617171717
B309299308318327337
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen17359134247359483
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen11.62710.52311.01611.27911.54811.784
Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen-11.454-10.464-10.882-11.032-11.189-11.301

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead).

L

88

N

2

Met ingang van 2018 wordt de rentetoevoeging aan de voorziening wethouders niet meer onder dit programma verantwoord (naar Bestuur en ondersteuning).

L

9

V

3

In verband met de jaarlijkse aflossing op de opgenomen geldlening nemen ook de rentelasten af.

L

5

V

4

Met ingang van 2018 worden de te ontvangen rentebaten op het HNG-depot in de exploitatie begroot (hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve).

B

5

V

5

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds.

B

350

V

6

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (decentralisaties).

B

85

V

7

Hogere OZB als gevolg van opbrengstenstijging met 3%.

B

42

V

8

Hogere forensen-, toeristen- en hondenbelasting als gevolg van opbrengstenstijging met 3%.

B

10

V

Totaal

418

V