Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
040OverheadL5.5692.8442.3522.3442.3042.304
B900000
Totaal lasten Overhead5.5692.8442.3522.3442.3042.304
Totaal baten Overhead900000
Saldo lasten en baten Overhead5.5592.8442.3522.3442.3042.304

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2017 per saldo nog niet aan taakvelden toegerekende kosten van de ABG.

L

541

V

2

In 2018 is een extra bedrag geraamd t.b.v. het fonds CGU (VNG) + de landelijke voorziening WOZ (voor dit bedrag wordt de gemeente gecompenseerd in de algemene uitkering).

L

8

N

3

In 2018 en 2019 zijn kosten geraamd voor overbrenging van de archiefbescheiden.

L

40

N

4

Diverse kleine verschillen.

L

1

N

Totaal

492

N