Wat gaan we ervoor doen?

Opstellen uitvoeringsagenda toekomstvisie
De centrale keuzes die zijn gemaakt in de toekomstvisie bepalen de koers die Baarle-
Nassau in 2018 en daarna volgt. De toekomstvisie vormt het kader waarbinnen het bestuur
afwegingen maakt en heeft mede als doel om onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
partners uit te nodigen om bij te dragen aan te bereiken gemeenschappelijke doelen. Mogelijke
beleidsmatige en financiële consequenties die hieraan verbonden zijn worden geconcretiseerd in de uitvoeringsagenda.

Samenwerking met Baarle-Hertog en regionale samenwerking
Om de taken en ambities van Baarle-Nassau te realiseren is Baarle-Hertog een onmisbare partner. De
verbetering van de samenwerking is ingezet en zou moeten leiden tot een samenwerkingsverband
met rechtspersoonlijkheid. Ook de samenwerking binnen de Regio West-Brabant krijgt van Baarle-
Nassau in toenemende mate aandacht. Er zijn volop mogelijkheden om onderdelen van de eigen agenda te koppelen aan initiatieven in de regio. Om als volwaardig partner te kunnen optreden, zal Baarle-Nassau ook actiever gaan bijdragen aan de ontwikkeling van Regio West-Brabant. Tegelijkertijd kijkt Baarle-Nassau vanuit haar ligging ook naar een mogelijke samenwerking met Hart van Brabant.

Uitvoeringsplan burgerparticipatie
In het voorjaar van 2017 is door de gemeenteraad de nota burgerparticipatie vastgesteld.
In de nota zijn diverse activiteiten benoemd, zoals de ondersteuning van de Dorpsraad Ulicoten en de organisatie van de zogeheten dorpsgesprekken. Voorts dient er een budget beschikbaar te zijn middels welke eventuele burgerinitiatieven kunnen worden uitgevoerd. In geval er geen dekking aanwezig is in bestaande budgetten, kan een beroep gedaan worden op een nieuw budget burgerparticipatie van 10.000 euro.

Gemeenteraadsverkiezingen
In afstemming met de politieke partijen en de griffie organiseren we opkomst bevorderende activiteiten, houden we een uitslagenavond in het gemeentehuis en nemen we passend afscheid van vertrekkende gemeentebestuurders. Hiervoor begroten we een extra budget van 5.000 euro.

Doelstellingen