Wat gaan we ervoor doen?

Sociale veiligheid
De nieuwe kadernota Integrale Veiligheid voor 2017 – 2020 is vastgesteld. Daaraan gekoppeld is een uitvoeringsplan 2017 - 2018 vastgesteld.

Ondermijning
De laatste jaren zagen we het aantal drugsdelicten in de gemeente Baarle-Nassau toenemen. We kregen beter zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar, maar het is wel degelijk een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. In 2018 zetten we daarom de aanpak van ondermijning op verschillende fronten voort, zowel in preventieve als in repressieve zin.
Specifieke casuïstiek t.a.v. ondermijning pakken we aan. Dit kan gericht zijn op fenomenen, locaties en/of personen.

Toezicht en handhaving
Er worden structurele actiedagen in het buitengebied georganiseerd waarbij we samen met politie optreden. Tijdens deze dagen worden specifieke locaties of gebieden gecontroleerd en wordt opgetreden tegen misstanden. Dit is mede gericht op het verkrijgen van inzicht in ons (uitgestrekte) buitengebied. Het bevordert de zichtbaarheid van “de overheid” en geeft vertrouwen bij burgers dat wordt opgetreden tegen misstanden.

Veilig recreëren
In nauw overleg met de recreatie-ondernemers wordt gewerkt aan het project "veilig recreëren". Binnen dat project staat de ontwikkeling van duurzame, vitale recreatieterreinen centraal. Veiligheid is daarbij een belangrijk thema.

Doelstellingen