Wat gaan we ervoor doen?

Problematiek vrachtverkeer door kern Baarle-Nassau
Door Baarle-Nassau loopt een verkeersader die afbreuk doet aan de leefbaarheid van het dorp. Om dit probleem structureel op te lossen zijn met de provincie afspraken gemaakt over de aanleg van een rondweg, de Omlegging Baarle. Met het eerste deel van de rondweg, het gedeelte Bredaseweg- Alphenseweg is in 2017 begonnen. De werkzaamheden zullen eind 2018 gereed zijn. De uitvoering van het tweede deel van de rondweg, het gedeelte Alphenseweg-Turnhoutseweg is afhankelijk van de procedure bij de Belgische Raad van State.

In samenhang met de aanleg van de Omlegging Baarle wordt gewerkt aan een verkeerscirculatieplan (VCP). Het plan wordt in nauw overleg met Baarle-Hertog opgesteld. De planning is er op gericht om het plan in 2018 ter besluitvorming voor te leggen aan het GOB-plenair.

Om de overlast ook op korte termijn al terug te dringen is een adviesroute ingesteld voor het vrachtverkeer.

Onderhoud infrastructuur
In 2018 wordt op basis van weg-inspecties een nieuw wegbeheerplan 2018-2027 opgesteld. Op basis van het wegbeheerplan worden jaarplannen opgesteld voor het onderhoud van infrastructuur.
In 2018 zal gewerkt worden aan de reconstructie van de Goorweg, de reconstructie van de Generaal Maczeklaan/Leliestraat, de reconstructie Kapelstraat en de aanleg van bushaltes. In samenwerking met de gemeente Baarle-Hertog wordt gewerkt aan een tijdelijk plan voor het laden en lossen in het Centrum.

Doelstellingen