Wat gaan we ervoor doen?

Het realiseren van een goede doorgaande ontwikkelingslijn
In het kader van dit streven werken we toe naar Integrale Kindcentra (IKC) in Ulicoten en Baarle-Nassau. In september 2016 is het IKC Ulicoten van start gegaan. Dit IKC heeft een succesvol eerste schooljaar beleefd. De ontwikkeling van IKC Baarle-Nassau loopt nog. De start hopen we in 2018 te gaan beleven. Wij zullen dit traject ondersteunen.

Via de maatwerkafspraken jeugdgezondheidszorg met de GGD sturen we erop dat ouders/opvoeders
van kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand door het consultatiebureau actief
worden gewezen op de mogelijkheden die peuterspeelzalen en kinderopvang bieden voor
ontwikkelingsstimulering. Daartoe zorgen we ervoor dat (via subsidiëring van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het hebben van de compensatieregeling kinderopvang) het aanbod voor ontwikkelingsstimulering van kinderen op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor iedereen financieel toegankelijk blijft en van goede kwaliteit is. Daarbij hoort ook dat er voldoende plaatsen voor achterstandskinderen beschikbaar zijn.

We vinden het belangrijk om samen met schoolbesturen en besturen van peuterspeelzalen en kinderopvang goede doorgaande leerlijnen tot stand te brengen. Hierover maken we afspraken in verschillende overleggen. De invoering van landelijke wetgeving over harmonisatie gaat in per 1-1-2018. Vanaf deze datum moeten VVE partijen dit geharmoniseerd doen. In onze gemeente hebben we dit al gerealiseerd.

Een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt voor alle jongeren
We vinden het erg belangrijk dat jongeren zich een goede uitgangspositie verwerven op de arbeidsmarkt.  De uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van leer- en kwalificatieplicht hebben we ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met de regiogemeenten in West-Brabant  (Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten). Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) verzorgt de uitvoering.  
Via een actieve uitvoering van de leerplichtwet via het RBL bestrijden we schoolverzuim en -uitval van jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar waarbij uitval dreigt of die al zijn uitgevallen wordt er vanuit het RBL een trajectbegeleider ingezet om er op toe te zien dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen.
In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant (waar wij ook onderdeel van uitmaken) worden initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot een jeugdwerkloosheidsvrije zone. Zo is er vanaf 2017 een specifieke jongerenconsulent (vanuit de regio Midden-Brabant) beschikbaar om jongeren gericht te begeleiden.

Leerlingenvervoer
Kinderen, die aangewezen zijn op speciaal onderwijs stellen we in staat de voor hen dichtstbijzijnde toegankelijke school te bezoeken. Op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op bekostiging van het vervoer van en naar school of deelnemen aan het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer.
We gaan in de uitvoering na wat de beste vorm van vervoer is waarbij we het belang van het kind en de eigen kracht van het kind en de ouders voorop stellen.

Doelstellingen