Wat gaan we ervoor doen?

Burgerparticipatie
In mei 2017 heeft de raad de kadernotitie burgerparticipatie vastgesteld.  Deze kadernota wordt nog verder uitgewerkt in de vorm van een uitvoeringsagenda (zie taakveld bestuur en organisatie). Daarin maken we ook de verbinding met de opgaven uit het sociale domein.

Leefbaarheid Ulicoten
We vinden het belangrijk dat de leefbaarheid van de kern Ulicoten ten minste behouden blijft. Dit kan niet zonder de inzet van de inwoners van Ulicoten. We zien onze rol hierin als facilitator en aanjager van de eigen kracht  binnen de kern Ulicoten.  Samen met (een vertegenwoordiging van) de inwoners overleggen we wat er nodig is, welke kansen we kunnen verzilveren en wie welke rol daarin op zich neemt.  In 2017 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot de oprichting van een dorpsraad in Ulicoten. In 2018 zal dit verder worden uitgewerkt en zal de samenwerking met de dorpsraad ook een formele basis krijgen.  Voor de leefbaarheid van Ulicoten is de aanwezigheid van basisonderwijs van wezenlijk belang. Met het schoolbestuur zullen wij in gesprek blijven over de instandhouding, de kwaliteit van het basisonderwijs en de samenwerking binnen het IKC Bremerpoort.

Initiatieven vanuit de samenleving
De gemeente gelooft sterk in verbindingen tussen professionals, vrijwilligers en individuele inwoners. Zo ontstaan er effectievere, creatieve oplossingen voor de vragen die er leven. We willen in 2018 stimuleren dat inwoners elkaar nog beter kunnen vinden en ondersteunen, waardoor er makkelijker nieuwe initiatieven ontstaan. Dat brengt ons dichter bij het doel: 'iedereen doet mee'.

Versterken van de sociale basisstructuur
De transformatie in het sociaal domein houdt in dat er een omslag plaats vindt van een regelgericht generiek systeem met een nadruk op verzekeren en verzorgen naar een stelsel dat uitgaat van zelfredzaamheid, maatschappelijk initiatief, ondersteuning en activering. We zijn op weg naar de 'participatiemaatschappij'. Als overheid moeten we aan de ene kant de burger veel meer ruimte geven en 'loslaten', aan de andere kant moeten we er zijn voor burgers die dat echt nodig hebben.

We willen in 2018 stappen zetten die ertoe leiden dat meer inwoners op eigen kracht kunnen participeren en dat inwoners elkaar daarbij helpen. Zo hoeft er minder opgeschaald te worden naar professionele ondersteuning en zorg. Hiervoor investeren we in vrijwilligersondersteuning en een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in onze gemeente.

Vergunninghouders
Nederland kent al geruime tijd een verhoogde asielinstroom. Veel vluchtelingen krijgen een vergunning om (tijdelijk) te blijven. Bij het opstellen van deze begroting is de definitieve taakstelling voor 2018 nog niet vastgesteld. Het ziet er wel naar uit dat de taakstelling voor 2018, conform de tendens die zich in 2017 heeft ingezet, lager zal zijn dan die van de voorgaande jaren. Dit betekent dat het zwaartepunt van onze inspanningen steeds meer verschuift van het organiseren van huisvesting, eerste uitkeringen etc. naar beleid en investeringen om duurzame participatie en integratie in de lokale samenleving te realiseren. In 2018 zetten we nog meer in op een vroegtijdige, doorlopende en integrale aanpak op alle terreinen die hieraan bijdragen (onderwijs, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk etc).

Doelstellingen