Wat gaan we ervoor doen?

Duurzaamheidsvisie 2018-2022
Duurzaamheid is een belangrijk thema wat zich manifesteert op diverse beleidsterreinen. Eind 2017 of begin 2018 wordt de duurzaamheidsvisie opgesteld. De planning daarvan is afhankelijk van de vaststelling van de strategische- en omgevingsvisie. Aan de  hand van de duurzaamheidsvisie stellen we acties vast die we gaan uitvoeren om de doelstellingen te behalen.

Bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018
De afgelopen jaren is het aantal complexe vergunningaanvragen toegenomen. Daarbij wordt in toenemende mate aanspraak gedaan op de specialistische kennis die binnen de Omgevingsdienst aanwezig is.

Bodeminformatiesysteem
Bij het invoeren van de Omgevingswet krijgen de gemeenten vanuit de Provincie de komende jaren  nieuwe bodemtaken toebedeeld. Deze gegevens moeten worden ondergebracht in het bodeminformatiesysteem. Momenteel werken de 3 ABG-gemeenten met verschillende bodeminformatiesystemen. We willen overgaan op één integraal systeem in eigen beheer
zodat het systeem up to date en hoog van kwaliteit is. Op deze manier kunnen zowel interne als externe klanten goed bediend worden en beschikken over de juiste bodeminformatie.
De nieuwe wettelijke taken voor bodem passen (gedeeltelijk) in het Informatiebeleidsplan van de ABG. Onduidelijk is nog of er financiële middelen vanuit de provincie meekomen met de genoemde nieuwe taken. We bekijken dit jaar de financiële consequenties hiervan.

Doelstellingen