Wat gaan we ervoor doen?

Wonen in Baarle-Nassau (volkshuisvesting)
De gemeente Baarle-Nassau zorgt samen met huiseigenaren, woonstichting Leystromen en de in de gemeente actieve marktpartijen voor een toekomstbestendige woningvoorraad. Daarbij kijken we niet alleen naar nieuwbouw, maar ook nadrukkelijk naar de bestaande woningvoorraad.
Welke acties in de bestaande voorraad of in de vorm van nieuwbouw nodig zijn om tot een toekomstige woningvoorraad te komen, wordt bepaald aan de hand van de nieuw woonvisie. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis daarvan wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin het beleid wordt vertaald naar concrete actiepunten.
Continuïteit bij de woningbouw in Ulicoten blijft een belangrijk aandachtspunt.

Wet Private kwaliteitsborging
Als het gaat om Wabo vergunningverlening en toezicht staat er een stapsgewijze invoering van de Wet Private kwaliteitsborging op stapel. Hiermee worden de verantwoordelijkheden in de bouw  anders neergelegd en wordt de markt primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouw.
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen hoeven niet langer gegevens te worden verlangd waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Aangetoond moet worden met welk toegelaten instrument en met welke gerechtigde kwaliteitsborger wordt gewerkt en dat aan de regelgeving is voldaan. Dit betekent dat de gemeenten in haar vergunningverlening en toezicht niet meer kijken naar o.a. constructieve veiligheid en brandveiligheid. Hiermee verandert ook de hele financiering van het bouw- en woningtoezicht. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de kwaliteitsborging in de bouw aangenomen op 21 februari 2017. Behandeling in de Eerste kamer heeft op 11 juli 2017 plaatsgevonden, maar stuitte op bezwaren. De wet is daarom voorlopig uitgesteld. Op welke wijze en wanneer deze wet in werking treedt is niet duidelijk.  

Dubbelbestemming L'air Pur
Eind 2016 is door de Vereniging van Eigenaren van Bungalowpark L’air Pur, een tweede (geactualiseerde) versie van de haalbaarheidsstudie dubbelbestemming bungalowpark L’air Pur, opgesteld door Antea Group, aangeleverd. Op basis van de inhoud van het rapport van Antea heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de provincie. Om een mogelijk kansrijk verzoek tot dubbelbestemming bij de provincie in te dienen moet het rapport van Antea nader worden uitgebreid. De VvE is hiertoe de mogelijkheid geboden. Indien de VvE besluit om het rapport aan te vullen zal bij gebleken kansrijkheid een oriënterend verzoek bij de provincie worden ingediend.   

Aanpak illegale permanente bewoning
In 2017 is besloten tot een nieuwe, ABG-brede, aanpak van nieuwe situaties van illegale permanente bewoning op adressen waar dit volgens de respectievelijke bestemmingsplannen niet mag. De nieuwe aanpak, in de vorm van een pilot, vormt onderdeel van het traject "veilig recreëren". Binnen dit traject wordt via een integrale aanpak en in nauw overleg met de eigenaren van recreatieparken gewerkt aan recreatieparken met het predicaat "duurzaam veilig en kwalitatief hoogwaardig".
Het traject, bestaande uit onderzoek, analyse en uitvoering van verbeterplannen, staat in het teken van samenwerking met relevante partijen waaronder de recreatieondernemers en Verenigingen van Eigenaren. In de eerste ronde van de aanpak zal Park de Kievit worden geagendeerd.

Doelstellingen