Wat gaan we ervoor doen?

Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet vindt plaats op basis van het Plan van Aanpak (vaststelling 2017). Op basis van het Plan van Aanpak organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers, bestuurders, raadsleden, bewoners en organisaties.

Bij de implementatie van de Omgevingswet gaan we al doende leren: bestemmingsplannen die nu worden ontwikkeld worden met een andere bril bekeken en we gaan alvast oefenen met flexibel bestemmen. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied verbrede reikwijdte. Deze pilot loopt in 2018 door.

Begin 2018 stelt de raad naar verwachting de Omgevingsvisie voor Baarle-Nassau vast en vanaf dat moment bouwen we deze verder uit. Er worden nog sectorale visies geschreven, maar deze passen straks als modulen bij de vastgestelde visie. Een aantal voorbeelden zijn de groenvisie en de woonvisie. We groeien zo naar een complete omgevingsvisie die voldoet aan de Omgevingswet.

Bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte
Zoals in de perspectiefnota 2018 staat vermeld starten we met het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte. Hiervoor maken we deel uit van de pilot van het ministerie van I&M die het mogelijk maakt om te experimenten met de komende Omgevingswet. Uiteraard is de nota van uitgangspunten die is opgesteld een belangrijke input. Gestart wordt met een aanbestedingstraject voor de keuze voor een adviesbureau. Regelmatig zal aan raads- en commissieleden de voortgang worden gemeld.

Masterplan Centrum
Na realisatie van de Omlegging Baarle komt er ruimte voor een kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte in het centrum van Baarle-Nassau. Na vaststelling van de Omgevingsvisie zal in samenhang met het verkeerscirculatieplan een Masterplan worden opgesteld voor het centrum van Baarle-Nassau. In het Masterplan zal - samen met ondernemers en inwoners- worden bepaald hoe de herinrichting er uit zal komen te zien. Het Masterplan heeft tot doel om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en Baarle-Nassau nog aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme. Het Masterplan zal in nauw overleg met de gemeente Baarle-Hertog worden opgesteld.

Doelstellingen