Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
010BestuurL759648668674670671
B500000
020BurgerzakenL79231250244244244
B136103103103103103
030Beheer overige gebouwen en grondenL4211111
B17011111
Totaal lasten programma 0880880919919915916
Totaal baten programma 0311104104104104104
Saldo lasten en baten programma 0569776814815811812

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

Met ingang van 2018 wordt de rentetoevoeging aan de voorziening wethouders onder dit programma verantwoord (voorheen onder algemene dekkingsmiddelen)

L

9

N

2

In 2017 is nog voor 5 maanden wachtgeld geraamd t.b.v. een oud-wethouder

L

19

V

3

In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead).

L

14

N

4

Extra kosten i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen

L

5

N

5

Uitvoeringsplan burgerparticipatie

L

10

N

6

Activiteiten strategische visie + internationale proeftuinen

L

6

N

7

In 2017 is een eindafrekening van de RWB over 2016 ontvangen

L

12

V

8

Diverse kleine verschillen

L

1

N

Totaal

38

N