1

Formatie

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,22

0,22

Beoogde maatschappelijke effecten:

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van de gemeentesecretaris, de griffier en ondersteuning van de griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

2

Bezetting

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,22

0,22

Beoogde maatschappelijke effecten:

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief eventuele boventallige medewerkers. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van gemeentesecretaris, griffier en ondersteuning griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

3

Apparaatskosten

Eenheid

Kosten per inwoner

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

841,94

835,73

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

4

Externe inhuur

Eenheid

Kosten % van tot. loonsom + tot. kost inhuur ext.

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,97

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het cijfer wordt overgenomen uit de begroting van de ABG.

5

Overhead

Eenheid

% van de totale lasten

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator: