Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
110Crisisbeheersing en BrandweerL464496517528539551
B606060606060
120Openbare orde en VeiligheidL140256269274268274
B1396677
Totaal lasten programma 1604752786802807825
Totaal baten programma 1619966666767
Saldo lasten en baten programma 1543653719735740758

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

Hogere bijdrage Veiligheidsregio MWB.

L

19

N

2

Hogere bijdrage dierenasiel (naast de huurkosten ook exploitatiekosten).

L

9

N

3

In 2017 is een bedrag geraamd i.v.m. het opruimen van drugsafval.

L

7

V

4

In 2017 zijn kosten geraamd t.b.v. de veiligheidsmonitor.

L

6

V

5

In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead).

L

16

N

6

In 2017 is een bedrag geraamd in verband met te ontvangen subsidie van de provincie voor het opruimen van drugsafval (in 2016).

B

33

N

7

Diverse kleine verschillen

L

2

N

Totaal

66

N