Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
210Verkeer en vervoerL728931858866935959
B432020202020
220ParkerenL000000
B111111
Totaal lasten programma 2728931858866935959
Totaal baten programma 2442121212121
Saldo lasten en baten programma 2684910837844914937

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2018 wordt voor het eerst afgeschreven op het project "verduurzaming OV".

L

25

N

2

In 2017 zijn nog kosten geraamd voor het project "Fietsbewegwijzering".

L

23

V

3

In 2017 zijn nog kosten geraamd t.b.v. aanvullende verkeersmaatregelen in het kader van de verkeersveiligheid.

L

15

V

4

In 2017 is nog een bedrag geraamd voor het project "Vervangen bruggetje Haldijk".

L

40

V

5

In 2017 is nog een bedrag geraamd voor het projcet "Herstellen trottoirs Burg. de Grauwstraat".

L

17

V

6

In 2017 is nog een bedrag geraamd voor het project "Verharden Hondeindsebaan"

L

30

V

7

In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead).

L

27

N

Totaal

73

V