Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
420OnderwijshuisvestingL538313311311295295
B545252525252
430Onderwijsbeleid en leerlingenzakenL261279294297302306
B284545454545
Totaal lasten programma 4799592605608597601
Totaal baten programma 4829696969696
Saldo lasten en baten programma 4717495508512501504

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

Per 1 augustus 2017 zijn de kosten voor het leerlingenvervoer gestegen. Omdat deze prijsstijging in 2018 voor het hele jaar geldt zijn de kosten hoger dan in 2017.

L

7

N

2

De uitvoeringskosten van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) zijn hoger dan in 2018.

L

5

N

3

Diverse kleine verschillen

L

1

N

Totaal

13

N