Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
510Sportbeleid en activeringL182397373268268268
B04154636363
520SportaccommodatiesL256244249249249248
B687272727272
530Cultuurpresentatie, -productie en -participatieL8915686656565
B000000
540MuseaL1077777
B000000
550Cultureel erfgoedL289999
B000000
560MediaL200204204204204204
B000000
570Openbaar groen en (openlucht) recreatieL320778687685686686
B131111111111
Totaal lasten programma 51.0591.7951.6151.4871.4871.487
Totaal baten programma 580124137146146146
Saldo lasten en baten programma 59791.6701.4771.3411.3411.340

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

De subsidie aan Sporthotel Bruurs loopt tot en met oktober 2018.

L

21

V

2

In 2017 is eenmalig een bedrag geraamd ten behoeve van het opstellen van beleidskaders voor sportaccommodaties.

L

15

V

3

In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead).

L

34

N

4

De kosten van het project "Kunst in de openbare ruimte" zijn voor het grootste deel geraamd in 2017.

L

70

V

5

In 2017 is eenmalig een bedrag geraamd ten behoeve van het landschapsverbeteringsplan.

L

75

V

6

In 2017 is eenmalig een bedrag geraamd ten behoeve van bij-vriendelijke maatregelen.

L

10

V

7

Vanuit eerdere jaren is eenmalig een restantbudget overgeheveld naar 2017 ten behoeve van uitvoeringskosten op het gebied van recreatie en toerisme.

L

41

V

8

Op basis van de Groenvisie Grenzeloos Groen wordt met ingang van 2018 het groenonderhoud uitgevoerd op basis van een hoger kwaliteitsniveau.

L

20

N

9

De te ontvangen financieringsbijdrage ten behoeve van de buurtsportcoaches vanuit het onderwijs neemt toe in 2018.

B

13

V

10

Diverse kleine verschillen.

L

2

V

Totaal

193

V