Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
610Samenkracht en burgerparticipatieL834909867868868864
B3688989898989
620WijkteamsL184158165165165165
B100000
630InkomensregelingenL1.2611.2611.2841.2831.2831.283
B944868868868868868
640Begeleide participatieL56322222
B1100000
650ArbeidsparticipatieL46219216220223231
B000000
660Maatwerkvoorziening (WMO)L155231227226226226
B900000
671Maatwerkdienstverlening 18+L1.1211.6681.6411.6291.6391.637
B284195195195195195
672Maatwerkdienstverlening 18-L655670773778808814
B6000000
682Geëscaleerde zorg 18-L36103109110110110
B100000
Totaal lasten programma 64.8545.2215.2845.2825.3245.333
Totaal baten programma 61.6791.1521.1521.1521.1521.152
Saldo lasten en baten programma 63.1754.0694.1324.1294.1724.181

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead).

L

52

N

2

In 2017 zijn nog extra kosten t.b.v. de huisvesting van vergunninghouders. Het betreft hier kosten van de inhuur van een projectleider en uitvoeringskosten.

L

26

V

3

In 2017 zijn de uitvoeringskosten voor re-integratiewerkzaamheden voor een periode van drie maanden dubbel geraamd. Dit is het gevolg van de overdracht van bepaalde taken die eerst werden uitbesteed naar uitvoering in eigen beheer.

L

14

V

4

De kosten i.v.m. het gebruik van rolstoelen zijn in 2017 eenmalig hoger geraamd. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het hier geen structureel effect betreft.

L

10

V

5

Lagere kosten WMO-begeleiding (2017 € 1.065.000 - 2018 € 1.039.000). Hier staat een lagere uitkering vanuit het Rijk tegenover.

L

26

V

6

In 2017 is een eenmalig bedrag geraamd i.v.m. voorbereidingskosten t.b.v. het project "Huisvesting CCB".

L

28

V

7

Hogere kosten Jeugdzorg (2017 € 838.000 - 2018 € 950.000). Hier staat een hogere uitkering vanuit het Rijk tegenover.

L

112

N

8

Diverse kleine verschillen

L

3

N

Totaal

63

N