Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
710VolksgezondheidL203232246246246246
B111111
720RioleringL269361414420425431
B477568577582588594
730AfvalL379612659684673670
B783843794828811806
740MilieubeheerL365407309311312308
B010000
750Begraafplaatsen en crematoriaL000000
B000000
Totaal lasten programma 71.2161.6131.6281.6601.6551.655
Totaal baten programma 71.2621.4131.3711.4111.3991.401
Saldo lasten en baten programma 7-46200256250256254

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

Hogere bijdrage GGD West-Brabant (o.a. kosten Rijksvaccinatieprogramma)

L

13

N

2

In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead).

L

173

N

3

Als gevolg van de gewijzigde inzamelmethode van het afval per 1 maart 2018 nemen de kosten toe.

L

9

N

4

Omdat de exploitatie afvalstoffen een gesloten exploitatie betreft wordt het verschil tussen de lasten en baten ten gunste of ten laste van de voorziening gebracht. Ten opzichte van 2017 wordt een hoger bedrag onttrokken aan de voorziening

L/B

15

V

5

Lager bijdrage Omgevingsdienst i.v.m. incidentele kosten in 2017

L

87

V

6

In verband met de overdracht van een aantal bodemtaken vanuit de provincie in 2018 wordt hiervoor een budget geraamd.

L

10

N

7

Met ingang van 2018 wordt ook een bedrag voor advieskosten i.v.m. bodemtaken geraamd.

L

5

N

8

In 2017 is eenmalig een bedrag geraamd voor het opstellen van een inventarisatiekaart explosieven.

L

30

V

7

Als gevolg van de gewijzigde inzamelmethode van het afval per 1 maart 2018 nemen de inkomsten toe.

B

17

V

8

Diverse kleine verschillen

L/B

5

V

Totaal

56

N