Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
810Ruimtelijke OrdeningL1776821.133415369369
B463031323334
820Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)L125542699604811494
B401564699604811494
830Wonen en bouwenL36240229228228228
B272245252259267275
Totaal lasten programma 83381.4642.0601.2461.4081.091
Totaal baten programma 87198399828951.111803
Saldo lasten en baten programma 8-3816251.078351297288

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2017 is een eenmalige bijdrage geraamd t.b.v. het project "Omgevingsdialoog Ulicoten".

L

70

V

2

In 2018 is een eenmalig bedrag geraamd t.b.v. het project "Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte".

L

75

N

3

In 2018 is een lager investeringsbedrag geraamd t.b.v. het project "Bestemmingsplan buitengebied".

L

27

V

4

In 2018 is een lager investeringsbedrag geraamd t.b.v. het project "Opstellen omgevingsvisie".

L

12

V

5

In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead).

L

40

N

6

In 2017 is een eenmalig bedrag geraamd t.b.v. het masterplan.

L

100

V

7

In 2017 zijn de advieskosten RO eenmalig hoger geraamd.

L

25

V

8

In 2018 is een bijdrage t.b.v. het project "Herontwikkeling Janshove" geraamd.

L

600

N

9

In 2017 is een bijdrage t.b.v. diverse kosten op het gebied van duurzaamheid geraamd.

L

10

V

10

In 2017 is een eenmalig bedrag geraamd voor het opstellen van een woonvisie.

L

25

V

11

In 2018 nemen de bouwleges toe als gevolg van een tariefsverhoging met 3%

B

7

V

12

Saldo bouwgrondexploitaties (toevoeging reserve is vervallen m.i.v. 2018)

L/B

22

N

11

Diverse kleine verschillen

L/B

8

V

Totaal

453

N