21

Banen

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64

Bron

LISA

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

768,30

789,30

797

806,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

LISA is een landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. We proberen bedrijven aan onze gemeente te binden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

22

Jongeren met een delict voor de rechter

Eenheid

% 12 t/m 21 jarigen

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,79

0,61

0,59

Beoogde maatschappelijke effecten:

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Ons beleid is erop gericht om vroegtijdig problemen bij jongeren te signaleren en daarmee te voorkomen dat jongeren delicten plegen.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

23

Kinderen in een uitkeringsgezin

Eenheid

% Kinderen tot 18 jaar

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,70

2,78

3,67

Beoogde maatschappelijke effecten:

Ons beleid is erop gericht om mensen mee te laten doen in de samenleving en bij voorkeur door het verrichten van betaald werk.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

24

Netto arbeidsparticipatie

Eenheid

% werkzame beroepsbevolking tov bevolking

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

62,30

62

62,30

62,20

Beoogde maatschappelijke effecten:

We proberen bedrijven aan onze gemeente te binden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).

25

Achterstandsleerlingen

Eenheid

% 4 t/m 12 jarigen

Bron

Verwey Jonker Instituur - Kinderen in Tel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

26

Werkloze jongeren

Eenheid

% 16 t/m 22 jarigen

Bron

Verwey Jonker Instituur - Kinderen in Tel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,66

0

0,70

Beoogde maatschappelijke effecten:

We streven ernaar om iedereen mee te laten doen. Onze inzet is erop gericht om jeugdwerkloosheid te voorkomen.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

27

Personen met een bijstandsuitkering

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20

20

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente registreert alle bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ons beleid is erop gericht mensen zo snel mogelijk weer deel te laten nemen in het arbeidsproces. Gelet op ontwikkelingen als bijv. de verkorte WW is het lastig om direct invloed uit te oefenen op de aantallen uitkeringsgerechtigden.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

28

Lopende re-integratievoorzieningen

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Voorzieningen die door een gemeente worden ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.

29

Jongeren met jeugdhulp

Eenheid

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6,90

8,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

We willen graag dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien. Ons beleid is erop gericht dit mogelijk te maken en eventuele problemen die er zijn snel en dichtbij op te lossen. We proberen hiermee te voorkomen dat er specifieke jeugdhulp nodig is.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

30

Jongeren met jeugdbescherming

Eenheid

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,80

1,40

Beoogde maatschappelijke effecten:

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan opleggen: een ondertoezichtstelling (OTS) (komt veruit het meest voor), ontzetting uit de ouderlijke macht en gezagsbeëindiging. Onze inzet op het gebied van jeugd is erop gericht om de inzet van dergelijke maatregelen zo mogelijk te voorkomen.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

31

Jongeren met jeugdreclassering

Eenheid

% van alle jongeren 12 tot 23 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

Beoogde maatschappelijke effecten:

Onze inzet op het gebied van jeugd is erop gericht te voorkomen dat dergelijke maatregelen opgelegd worden.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

32

Cliënten met maatwerkarrangement WMO

Eenheid

Aantal per 10.000 inwoners

Bron

GMSD

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.