33

Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid

Kg/inwoner

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

157

151

160

151

Beoogde maatschappelijke effecten:

Doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, streven naar minder restafval en meer afvalscheiding met als doel het bevorderen van hergebruik/ombuiging van afvalstoffen naar grondstoffen.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (alleen huis-aan-huis inzameling van fijn huishoudelijk restafval).

34

Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid

%

Bron

RWS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,40

0,50

0,80

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.