Inleiding
Vanwege de unieke enclavesituatie waarmee onze gemeente te maken heeft is er vanaf 2006 een bedrag beschikbaar gesteld ter dekking van de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Dit bedrag wordt via de maatstaf ‘algemeen bedrag Baarle-Nassau’ als onderdeel van de algemene uitkering uitgekeerd. Voor 2018 betreft het een bedrag van € 357.000.

Extra kosten
Onderstaand een overzicht van een aantal voorbeelden die extra kosten als gevolg van de enclavesituatie veroorzaken:

  • Intergemeentelijk overleg zorgt op meerdere fronten voor extra tijdsinzet. Enerzijds hebben we de specifieke functie van Euroambtenaar in het leven geroepen, anderzijds is er structureel overleg in het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle. Bij elk werk dat grensoverschrijdend is wordt extra overleg gevoerd en dit vergt extra tijd van bestuur en medewerkers.
  • Het opstellen van een gezamenlijk plan of visie kost veel extra tijd en geld door de verschillende wet- en regelgeving van beide landen.
  • De exploitatie van de milieustraat is duurder. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afwijkende wetgeving waardoor de openingstijden ruimer zijn.
  • De reconstructie van wegen valt duurder uit vanwege de afwijkende normen die beide landen hanteren. De strengste norm wordt hierbij gehanteerd.
  • De nutsvoorzieningen brengen extra kosten met zich mee.
  • Extra verkeerssignalisatie is nodig op juridische gronden en om duidelijkheid te verkrijgen in welk land men zich bevindt.
  • Openbare orde en veiligheid vereist onderling extra afstemming. Het huidige dreigingsniveau in België zorgt ook voor extra inspanningen bij evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van beide gemeenten. Daarnaast zorgt verschil in wetgeving voor brandveiligheid ervoor dat de investeringen in gebouwen hoger uitvallen.
  • De bibliotheek heeft te maken met twee wetgevingen.
  • Extra kosten voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in verband met Belgische concurrentie.
  • In Vlaanderen is ‘cultuur’ een kerntaak van gemeenten, in Nederland niet. Als gevolg daarvan draagt Baarle-Nassau soms financieel bij aan de culturele ambities van Baarle-Hertog. Een voorbeeld is de WAK (Week van de Amateur Kunst).

Op dit moment bestaat onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke kosten die direct verband houden met de enclavesituatie. De komende maanden zullen uitgangspunten worden geformuleerd op basis waarvan de kosten zo reëel en betrouwbaar mogelijk bepaald kunnen worden.