ABG

Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ATEA

Activering Training En Arbeidsbemiddeling

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

BBZ

BijstandsBesluit Zelfstandigen

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BOV

Beleidsplan Openbare Verlichting

BRO

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

BasisRioleringsPlan

BSW

Bredase Sociale Werkplaats

BV

Besloten Vennootschap

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CCB

Cultureel Centrum Baarle

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EMU

Economische en Monetaire Unie

EVZ

Ecologische VerbindingsZone

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FTE

FullTime-Equivalent

GGD

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst

GGZ

Geestelijke GezondheidsZorg

GMK

Gemeenschappelijke MeldKamer

GMSD

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

GOB

Gemeenschappelijk Orgaan Baarle

GOL

Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

HALT

Het ALTernatief

HBH

Hulp Bij het Huishouden

HNG

Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

HOF

Houdbare OverheidsFinanciën

ICT

Informatie- en CommunicatieTechnologie

IKC

Integraal KindCentrum

ILB

Individueel LoopbaanBudget

IMW

Instituut Maatschappelijk Welzijn

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

KCC

Klant Contact Centrum

KLPD

Korps Landelijke PolitieDiensten

LAP

Landelijk AfvalstoffenPlan

LED

Light Emitting Diode

LISA

Landelijk InformatieSysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen

LOG

LandbouwOntwikkelingsGebieden

MFA

Multi-Functionele Accommodatie

Min. V&J

Ministerie van Veiligheid en Justitie

MVA

Materiële Vaste Activa

MWB

Midden- en West-Brabant

NASB

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

NBD

Nederlandse BewegwijzeringsDienst

NIEGG

Niet In Exploitatie Genomen Gronden

NUP

Nationaal UitvoeringsProgramma

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OZB

Onroerende Zaak Belasting

PIOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting

PMD

Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons

PO

Particulier Opdrachtgeverschap

PRUP

Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan

RBL

Regionaal Bureau Leerplicht

RCP

Regionaal CrisisPlan

RO

Ruimtelijke Ordening

RWB

Regio West-Brabant

SGP

Stabiliteits- en GroeiPact

StOB

Stichting Ondernemend Baarle

SVU

SportVereniging Ulicoten

SOX

Lage druk natrium verlichting

UWV

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VCP

Verkeers-Circulatie Plan

VGRP

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

VHROSV

VolksHuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VR

VeiligheidsRegio

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (Recreatie en Toerisme)

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WKR

WerkKostenRegeling

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WRO

Wet Ruimtelijke Ordening

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WWB

Wet Werk en Bijstand

ZLTO

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie