Voor het onderwijs hebben wij  verantwoordelijkheden op de terreinen onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid, zorg op de school, de lokale educatieve agenda en leerplicht.  

Met de Uilenpoort en de Bremerpoort beschikken we over goede en moderne accommodaties voor het onderwijs. Hetzelfde geldt voor de La Salle. We hebben daarom de komende jaren in onze gemeente niet te maken met nieuwbouw en/of renovatie.

In 2015 is een proces in gang gezet dat moet leiden tot de vorming van Integrale Kindcentra (IKC) in de kernen Baarle-Nassau en Ulicoten. De doelstelling van een IKC is het creëren van een integraal samenhangend aanbod van spelen en leren en vrije tijd verzorgd door onderwijs en
kinderopvangorganisaties die brede- en talentontwikkeling van de kinderen en omgeving stimuleert en voor de ouders de combinatie van arbeid en zorg vergemakkelijkt. De primaire verantwoordelijkheid voor de vorming van IKC's ligt bij de besturen van de scholen, peuterspeelzaal- en kinderopvanginstellingen.  De gemeente ondersteunt dit proces vanuit haar rol als behartiger van het algemeen belang voor de toekomst.
Voor het IKC Bremerpoort is er in het najaar 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en werken partijen aan de concrete invulling daarvan. Het proces voor De Uilenpoort verloopt wat langzamer.

Sinds 2008 is Stichting OPMAAT verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Baarle-Nassau. De gemeente heeft op grond van de Wet op het Primair Onderwijs een toezichthoudende taak. Deze wordt grotendeels vervuld door de namens de deelnemende gemeenten (Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg en Baarle-Nassau) ingestelde raad van toezicht. Daarnaast nemen de gemeenteraden kennis van de jaarstukken van Stichting Opmaat en is voor een wijziging van de statuten van Stichting OPMAAT de goedkeuring van de gemeenteraden nodig.

Met de La Salle beschikken we over een school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat we over een dergelijke voorziening in onze gemeente beschikken. Dat betekent dan ook dat we binnen onze mogelijkheden ons maximaal zullen inspannen om deze voorziening ook te behouden. De La Salle is ook betrokken bij de IKC-plannen.

De problematiek van voortijdig schoolverlaten hebben we goed onder controle in onze gemeente. Door een consequente registratie van schoolverzuim sporen we voortijdige schoolverlaters relatief snel op. Volgens het laatst bekende officiële cijfer van het Ministerie van OCW (2015-2016) bedraagt het percentage voortijdig schoolverlaters in onze gemeente 0,8%. Dat was het jaar daarvoor nog 1,5%. Daarmee blijft het ruimschoots onder het landelijk gemiddelde van 1,7% (2015-2016).