Gemeente Baarle-Nassau is op basis van de Wet publieke gezondheid mede verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers in de gemeente. Om die reden neemt Baarle-Nassau deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant, samen met 18 regio gemeenten. Daarnaast stelt de Wet publieke gezondheid dat gemeenten een nota volksgezondheid dienen te hebben. In de nota integraal welzijnsbeleid zijn de kaders voor gezondheidszorg opgenomen. Tevens is er een uitvoeringsplan volksgezondheid, waarin nader is uitgewerkt welke lokale prioriteiten op het gebied van gezondheid worden uitgevoerd.

We streven voor gezondheid een integraal beleid na. Daarbij betrekken we naast de thema's in het sociaal domein zoals mobiliteit en een gezonde leefstijl, ook thema's als intensieve veehouderij, verkeerseffecten en vervuilende bedrijven.

In regionaal verband wordt nagedacht over de veranderingen in het klimaat. De vraag doet zich voor op welke wijze wij bij de inrichting van de openbare ruimte en de afvoer van water en riool in kunnen spelen op deze veranderingen.

Uit oogpunt van duurzaamheid is een betere scheiding van het huishoudelijk afval van groot belang. Wij proberen dat te bereiken door een andere manier van inzamelen en door het geven van voorlichting.