• Treasurystatuut (2006)
  • Nota reserves en voorzieningen (2011)
  • Nota waardering en afschrijving vaste activa (2017)