Jaarlijks brengt het Coelo (het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een Atlas van de lokale lasten uit. Daarin is op het vlak van de lokale lastendruk een vergelijking van alle Nederlandse gemeenten gemaakt. Uitgangspunt voor de berekening van de lokale lastendruk zijn de lasten OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden.
De volgende tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de lokale woonlasten weer voor de jaren 2016-2018:

Woonlasten

2016

2017

2018

Onroerende zaakbelasting

€ 275

€ 273

€ 278

Afvalstoffenheffing

€ 228

€ 205

€ 205

Rioolheffing

€ 144

€ 144

€ 144

Totaal woonlasten

€ 647

€ 622

€ 627

Stijging (Absoluut)

-€ 25

€ 5

Stijging (Relatief)

-3,9%

0,8%

Gemiddelde woonlasten Noord-Brabant (COELO)

€ 714

€ 701

N.t.b.

.  Uitgangspunten berekening door het COELO:

  • OZB: gemiddelde woningwaarde op waarde peildatum (voor 2017 € 249.900);
  • Afvalstoffenheffing: meerpersoonshuishouden 2 losse 140 liter containers inclusief basistarief;
  • Rioolheffing: waterverbruik drie-persoonshuishouden met een gemiddeld waterverbruik van

42 m³ per persoon.

Ten opzicht van de begroting 2017 worden de lokale lasten anders berekend. Bij de berekening is aansluiting gezocht bij de systematiek die door het COELO wordt gehanteerd. Het COELO hanteert andere uitgangspunten bij het berekenen van de gemiddelde WOZ-waarde van een woning waardoor deze voor Baarle-Nassau t.o.v. de oude systematiek hoger wordt. Daarnaast gaat het COELO bij het berekenen van de rioolheffing uit van het gemiddelde waterverbruik per persoon in Nederland waardoor het verbruik, t.o.v. de oude systematiek, lager wordt.