Voor de afvoer van afvalwater en de zuivering daarvan, heeft de gemeente de plicht om voor een goed werkend rioleringsstelsel te zorgen. Ook heeft de gemeente de zorgplicht om de grondwaterstand en de afvoer van hemelwater (regenwater) te beheren. Om al deze watertaken te bekostigen wordt er één belasting geheven, de rioolheffing.
De gemeentelijke watertaken gaan gepaard met relatief grote uitgaven en hebben een langjarige planning. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (verlengd t/m 2018) is het onderhoud aan het rioleringsstelsel voor de komende 85 jaar in kaart gebracht.

Voor de rioolheffing geldt een vast tarief per kubieke meter water dat vanuit het perceel van de belastingplichtige wordt afgevoerd.
De rioolheffing is, evenals de afvalstoffenheffing, een bestemmingsheffing. Ook hier is een 100% kostendekkende heffing het uitgangspunt in Baarle-Nassau. In onderstaande tabel is de exploitatieopzet van de rioolheffing 2018 afgezet tegen die van 2017.

2017

2018

Kosten taakvelden

Begroting gemeente Baarle-Nassau

340.200

351.886

Begroting ABG (60%)

70.240

70.240

Inkomsten taakvelden

-

-3.934

Netto kosten taakveld riool

410.440

418.192

Toe te rekenen kosten :

Overhead ABG (40%) incl. (omslag)rente

46.826

46.826

BTW

110.976

111.820

Totale kosten

568.242

576.838

Opbrengst heffingen

504.494

504.965

Dekking

89%

88%

Mutatie voorziening
(positief = toevoegen, negatief = onttrekken)

-63.748

-71.873

Uit de tabel valt af te lezen dat de rioolheffing in 2018 voor een bedrag van € 71.900 minder dan kostendekkend is. De toerekenbare kosten voor de heffing zijn per saldo in 2018 met € 8.600
(€ 576.838 - € 568.242) toegenomen ten opzichte van de primitieve begroting 2017.

Aan de opbrengstenkant is in de begroting 2018 rekening gehouden met een beperkte indexering van de opbrengsten met 0,1%. Het voorgestelde tariefscenario voor een kostendekkende heffing in het huidige VGRP gaat uit van een jaarlijkse indexering met 1,78%. Bij de besluitvorming is dit advies echter niet overgenomen, de huidige index is gebaseerd op de index GWW (Grond- Weg- en Waterbouw) overeenkomstig de begroting 2017.

Ten behoeve van de sluitende exploitatie wordt het tekort onttrokken aan de voorziening VGRP. De stand van de voorziening begin 2018 is € 202.000. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 is rekening gehouden met hogere rioolopbrengsten (+8% t.o.v. 2018). De voorziening zou anders negatief worden wat niet is toegestaan.

In onderstaande tabel wordt het tariefvoorstel 2018 afgezet tegen het tarief 2017. Rekening houdend met het verwachte waterverbruik en huidige indexering van de opbrengsten rioolheffing blijft het tarief ongewijzigd.

2017

2018

wijziging

Rioolheffing per m3

€ 1,14

€ 1,14

n.v.t.