De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en de exploitatie van de milieustraat.

Inwoners van Baarle-Nassau betalen een vast tarief per jaar, welke afhankelijk is van de soort en de grootte van de containers die ze in bezit hebben. De afvalstoffenheffing wordt geïncasseerd door Brabant Water.

De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing, dit houdt in dat de geïnde gelden aangewend moeten worden voor het doel. Uitgangspunt in Baarle-Nassau is een 100% kostendekkende afvalstoffenheffing: de tarieven bewegen mee met de ontwikkeling van de toerekenbare kosten.
De voorziening Afvalstoffenheffing vormt de sluitpost van de exploitatie. De voorziening heeft een egaliserende functie, ze kan worden gebruikt om via het tarief te sparen voor grote uitgaven in de toekomst (onderhoud, vervanging) of om ongewenste schommelingen van het tarief op te vangen.
In onderstaande tabel is de exploitatieopzet van de afvalstoffenheffing 2018 afgezet tegen die van 2017.

2017

2018

Kosten taakvelden

Begroting gemeente Baarle-Nassau

351.885

376.226

Begroting ABG (60%)

186.827

186.827

Inkomsten taakvelden

-230.098

-251.033

Netto kosten taakveld Afval

308.614

312.020

Toe te rekenen kosten:

Overhead ABG (40%) incl. (omslag)rente

124.551

124.551

BTW

98.508

109.834

Totale kosten

531.673

546.405

Opbrengst heffingen

522.782

522.782

Dekking

98%

96%

Mutatie voorziening
(positief = toevoegen, negatief = onttrekken)

-8.891

-23.623

De toerekenbare kosten voor de heffing zijn per saldo in 2018 met € 14.732 (€ 546.405 - € 531.673) toegenomen ten opzichte van de primitieve begroting 2017.

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is al rekening gehouden met de extra kosten als gevolg van wijzigingen in het inzamelingssysteem. Deze wijzigingen zijn gericht op het behalen van de gemeentelijke afvaldoelstellingen. Tevens is rekening gehouden met de afroming van de egalisatievoorziening tot het gewenste niveau van € 100.000. Het vrijvallen van de voorziening leidt in 2018 tot een verlaging van de opbrengsten afvalstoffenheffing met € 23.623 (€ 546.405 - € 522.782). Wij stellen voor de jaarlijkse onttrekking aan de voorziening in de jaren 2018-2021 (2018 € 23.623 / 2019 € 50.000 / 2020 € 25.000 / 2021 € 12.500) gelijkmatig af te bouwen tot nul. In deze periode wordt het tarief dan weer geleidelijk aan opgebouwd naar het normale tarief in 2022.

In onderstaande tabel is het tariefvoorstel 2018 afgezet tegen het tarief 2017.

2017

2018

Wijziging

Basistarief (als u geen containers heeft)

€ 64,68

€ 64,68

N.v.t.

140 liter restafval, 140 liter gft, éénpersoonshuishouden*

 € 134,88

€ 134,88

N.v.t.

140 liter restafval, 140 liter gft meerpersoonshuishouden*

 € 204,96

€ 204,96

N.v.t.

140 liter restafval, 240 liter gft

 € 248,88

€ 248,88

N.v.t.

240 liter restafval, 140 liter gft

 € 261,12

€ 261,12

N.v.t.

240 liter restafval, 240 liter gft

 € 305,04

€ 305,04

N.v.t.

Per 1 maart 2018 zullen de tarieven wijzigen als gevolg van de nieuwe inzamelmethode. Uitgangspunt is dat de burger gemiddeld gezien niet meer gaat betalen dan bij het huidige inzamelsysteem.