Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen die de gemeente kan inzetten om de nadelige gevolgen van de risico’s (niet begrote kosten) op te vangen.

De weerstandscapaciteit bevat twee componenten:

  • een incidentele component bestaande uit de algemene weerstandsreserves die als buffer dienen voor het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en uit de ramingen voor onvoorziene uitgaven;
  • een structurele component bestaande uit de onbenutte belastingcapaciteit en capaciteit uit hoofde van de overige heffingen.

De onbenutte capaciteit uit belastingen en heffingen zijn geen middelen die direct beschikbaar zijn en er spelen politieke overwegingen een rol voordat tot een verhoging van de gemeentelijke tarieven wordt overgegaan. Daarom is ervoor gekozen deze niet mee te nemen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt berekend:

nr.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

A

Algemene reserve

stand per 01 januari

4.882.837

4.122.637

2.942.637

1.810.637

1.810.637

Claims o.b.v. raadsbesluiten

1

Bijdrage herontwikkeling Janshove

-600.000

2

Aanvulling voorbereid.krediet CCB

-18.300

3

Omgevingsdialoog Ulicoten

-70.000

4

Aanvulling krediet woonvisie

-16.000

(Meerjaren)begroting

5

Bestemming resultaat jaarrekening

-655.900

pm

pm

pm

pm

6

Omlegging Baarle

-465.000

7

Reconstructie kapelstraat

-107.000

8

Aanleg oostelijke parkeerplaats

-375.000

9

Verkeersremmende maatregelen

-380.000

10

Reconstructie Gen. Maczeklaan

-160.000

11

Reconstructie St. Annaplein

-30.000

12

BP met verbrede reikwijdte

-75.000

-40.000

13

Overbrenging archiefbescheiden

-40.000

-40.000

14

stand per 31-12

4.122.637

2.942.637

1.810.637

1.810.637

1.810.637

B

Algem. reserve grondexploitaties

stand per 01 januari

925.708

925.708

963.446

1.009.508

996.508

1

Winstneming Nassauveste

7.738

2

Winstneming Maaijkant, fase 2

250.000

3

Winstneming Nassaulaan

60.000

53.062

4

Hondseindsebaan

-30.000

5

Af te dragen vennootschapsbelast.

-7.000

-13.000

-7.000

6

stand per 31-12

925.708

963.446

1.009.508

996.508

1.239.508

C

Onvoorzien

27.670

27.670

27.670

27.670

27.670

D

beschikbare weerstandscapaciteit

5.076.015

3.933.753

2.847.815

2.834.815

3.077.815

E

benodigde weerstandscapaciteit

1.260.724

1.722.063

1.722.063

1.722.063

1.722.063

F

weerstandsvermogen (ratio)

4,03

2,28

1,65

1,65

1,79

kwalificatie

uitstekend

uitstekend

ruim voldoende

ruim voldoende

ruim voldoende

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is te definiëren als “het vermogen van de gemeente Baarle-Nassau om financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten”.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten (de benodigde weerstands-capaciteit). Het weerstandsvermogen is van belang bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal, de weerstandsratio.

Op basis van de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit wordt het weerstandsvermogen bepaald via de volgende formule:

Beschikbare

        Weerstandscapaciteit      €   3.933.753
Weerstandsratio       =      ------------------------------         =    ------------------   =    2,28
        Benodigde         €   1.722.063

Weerstandscapaciteit

De huidige ratio weerstandsvermogen is 2,28. Dit is een afname vergeleken met de laatste herberekening bij de jaarrekening 2016.

Voor de beoordeling van de weerstandsratio zijn een aantal klassen gedefinieerd:

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x ≤ 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

Bij de vaststelling van de perspectiefnota 2013-2016 heeft de gemeenteraad besloten de norm te stellen op ruim voldoende (1,4 - 2,0). Momenteel wordt dus voldaan aan deze norm.

De komende periode zal - met de frequentie zoals opgenomen in de Planning & Control cyclus - het beschikbare vermogen afgezet worden tegen de dan ingeschatte benodigde weerstandscapaciteit.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat bovenstaande berekening een momentopname is: door het voortschrijdend inzicht en de voortgang van de lopende projecten veranderen de risico’s continu.