In deze paragraaf proberen we inzicht te geven in de hoogte van het “weerstandsvermogen” (weerstandscapaciteit in relatie tot het totaal van alle risico’s) van onze gemeente.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat gemeenten hun beleid voor het risicomanagement moeten vastleggen en op basis van een risicoprofiel hun financiële weerstandsvermogen moeten bepalen.

Risicomanagement is vooral bedoeld om er voor te zorgen dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk nadelige gevolgen heeft op de uitvoering van het bestaande beleid en het realiseren van de gestelde doelen. Door het in beeld brengen en kwantificeren van de risico’s kan bepaald worden welk bedrag nodig is om de nadelige gevolgen op te vangen indien risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Dat is geen eenmalige activiteit, maar iets waar we steeds mee bezig moeten zijn. De wereld van vandaag is niet de wereld van morgen.

Met ingang van de begroting 2016 moeten, ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV), in deze paragraaf kengetallen opgenomen worden voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit.