In 2017 is de groenvisie “Grenzeloos Groen” vastgesteld. Grenzeloos groen betekent dat groen geen barrières vormt. Ook niet voor flora en fauna. Bij de inrichting van het groen is (bio)diversiteit daarom een belangrijk uitgangspunt. Ons groen dient voor het toekomstbestendig behouden en versterken van de groene karakteristiek van Baarle Nassau.

Met ingang van 2018 gaan we voor het onderhoud op beeldkwaliteit werken, kwaliteitsniveau A in het centrum en kwaliteitsniveau B in de woon- en werkomgeving. Hier worden de budgetten in de begroting 2018 op aangepast.

Ten behoeve van de groenvisie is een inventarisatie gedaan van het huidige groen, de uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het beheersysteem. Verder zijn er (bomen) structuurkaarten gemaakt. Bij de groeninventarisatie zijn slechte plantvakken in kaart gebracht. Dit betekent dat deze plantvakken omgevormd of gerenoveerd moeten worden. Daarbij gelden voor het groen de kwaliteitsaspecten  toekomstbestendig, duurzaam en (bio)diversiteitsproof. Hierdoor zullen de plantvakken ook in de toekomst goed onderhouden kunnen worden.

Op basis van een meerjarige planning zullen straten, pleinen, parkjes en beplantingsvakken stapsgewijs worden aangepakt. De eerste omvormingen starten in de Nassaulaan, Oranjelaan en Willem Alexanderstraat. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd gaan worden waarna deze in 2020 - 2021 worden afgerond.

Voor de uitvoering is in de begroting met ingang van 2018 jaarlijks een bedrag van € 48.000 opgenomen.