De looptijd van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) is in 2016 met twee jaar verlengd tot 2019. De belangrijkste speerpunten uit het VGRP zijn:

  • het sluiten van een afvalwaterakkoord;
  • het monitoren van de werking van het rioleringsstelsel door het verrichten van metingen in combinatie met het opstellen van een BRP (Basisrioleringsplan) en het meewegen daarin van klimaatrisico's;
  • het opstellen van een vervangings- en kostendekkingsplan;
  • het uitvoeren van onderzoeken met als doel foutieve rioolaansluitingen op te sporen op het industrieterrein en het buitengebied;
  • het onderzoeken van nut en noodzaak van verordeningen en maatwerkvoorschriften en het zo nodig formuleren van nieuw beleid ten aanzien van de drie zorgplichten;
  • het intensiveren van straatvegen en kolkenzuigen en het certificeren van de duurzame toepassing van bestrijdingsmiddelen;
  • het herhalen van een regentonnenproject;
  • het concretiseren van de gemeentelijke loketfunctie ten aanzien van de 3 zorgplichten.

In het najaar van 2017 zal gestart worden met de actualisatie van het huidige VGRP.