De geraamde investeringen (vaste activa, grondbedrijf, uitgaven t.l.v. reserves en voorzieningen) bedragen in de begroting 2018 € 4,2 miljoen . Daarnaast wordt € 0,1 miljoen afgelost op een langlopende geldlening. De opbrengsten binnen het grondbedrijf worden in 2018 geraamd op een bedrag van € 0,5 miljoen. De afschrijvingen op de vaste activa inclusief de ontvangen aflossingen op verstrekte geldleningen worden geraamd op € 0,8 miljoen. De geraamde toevoegingen aan reserves en voorzieningen bedragen € 0,9 miljoen. Het financieringstekort van de begroting 2018 bedraagt dus € 2,1 miljoen.

Per 1 januari 2017 bedraagt het financieringsoverschot € 3,4 miljoen. Op basis van de begroting 2017 neemt het financieringsoverschot in 2017 af naar ongeveer € 0. Dit zou betekenen dat de gemeente in 2018 € 2,1 miljoen aan middelen aan zou moeten trekken. Totdat meer zekerheid ontstaat over de daadwerkelijke investeringsuitgaven (de praktijk leert dat deze nog al een achter blijven bij de raming) is het uitgangspunt de benodigde middelen met kort geld te financieren.