In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de zogenoemde ‘verbonden partijen’ van de
gemeente Baarle-Nassau. Voor gemeenten geldt soms dat de optimale schaal waarop taken moeten
worden uitgevoerd niet overeenkomt met de schaal van de gemeente. Om die taken toch op het
daarvoor geëigende schaalniveau uit te kunnen voeren is een groot aantal samenwerkingsverbanden
tot stand gekomen.

Niet elk samenwerkingsverband is echter een verbonden partij. Met ‘verbonden partijen’ worden
rechtspersonen bedoeld waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder
bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een
financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt
is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden
partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Uitgangspunt bij deelname in een Verbonden Partij is dat de samenwerking de gemeente kansen
biedt in het realiseren van de doelstellingen in de begroting. Bij een Verbonden Partij is de gemeente
enerzijds (mede) eigenaar van de rechtspersoon als ook klant van diezelfde partij. Dit kan wel eens
leiden tot conflictsituaties. Daarnaast staat de Verbonden Partij als rechtspersoon op afstand en is de
gemeentelijke invloed beperkter dan wanneer de beleidsuitvoering in eigen beheer wordt gedaan.
Dit brengt zowel bestuurlijke, politieke, alsmede financiële risico’s met zich mee. Het is dan ook zaak
om ervoor te zorgen dat de belangen van de gemeente Baarle-Nassau voortdurend worden
meegewogen in de besluitvorming van de Verbonden Partijen.

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren de
verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft
de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van
de programma’s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over
bij die programma’s. De tweede reden betreft de kosten - het budgettaire beslag - en de financiële
risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende
budgettaire gevolgen.

Kortom, het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is van belang om af te
wegen wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste
garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en op welke manier
de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht heeft in het uitvoeren van een taak.
Aangezien het gaat om taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet, zijn deze afwegingen
voor de raad van belang.