In 2018 zal een nieuwe woonvisie worden vastgesteld. Op basis van deze woonvisie zal bepaald worden wat voor nieuwbouw er nodig is. Op basis van deze visie zal bekeken worden of er door de gemeente gronden verworven moeten worden voor woningbouw.

Met Woonstichting Leystromen en zorginstelling Thebe wordt gesproken over de herontwikkeling van de locatie Janshove. Thebe en Leystromen zullen naast elkaar, maar in nauw overleg, (zorg)woningen realiseren. De gemeente is gevraagd om hierbij een bijdrage te doen in de nieuwe Gasterij. Op 27 februari 2013 heeft de gemeenteraad over een eventuele bijdrage door de gemeente in dit project al een eerste principe-uitspraak gedaan en vanaf dat moment staat een bedrag van maximaal € 600.000 gereserveerd. De situatie is echter dusdanig veranderd dat een nieuw principebesluit nodig is. Nog in 2017 zal hierover een besluit aan de gemeenteraad worden gevraagd. Thebe is los van deze besluitvorming van plan om in 2018 te starten met de bouw van de 1e fase (het woonzorgcomplex).

In 2013 is het proces gestart om te komen tot een nieuwe gemeentedekkende omgevingsvisie (structuurvisie). In 2015 hebben enkele debatavonden met inwoners en andere belanghebbenden plaatsgevonden. Vervolgens is besloten dat eerst het proces rondom de strategische visie voldoende ver afgerond moest zijn voordat de omgevingsvisie kon worden vastgesteld. Om die reden heeft dit project enige tijd stil gelegen. In september 2017 is het proces weer opgepakt, zodat vaststelling in 2018 kan plaatsvinden. De omgevingsvisie heeft een link met het grondbeleid: immers bepaalde soorten kostenverhaal zijn uitsluitend mogelijk als deze een basis hebben in een structuurvisie. Daarnaast kunnen in een structuurvisie keuzes gemaakt worden voor ontwikkelingsrichtingen ten aanzien van woningbouw, bedrijventerreinen, recreatie, landbouw en/of natuur.

In 2016 en 2017 was goed zichtbaar dat de woningmarkt aantrekt. In die jaren zijn zo’n 100 woningen in aanbouw genomen en grotendeels inmiddels ook opgeleverd (onder andere de projecten Kapelakkers, RvR Nassaulaan, Nassauveste, Limfa , vml. Scholenlocatie en Hof van Bernardus). Daarmee is een achterstand qua nieuwbouw van woningen ingelopen. De gemeente streeft er naar om meer continuïteit en stabiliteit in de woningbouwproductie te krijgen. Eind 2017 staan er diverse types woningen te koop in de 2e fase van Limfa en enkele kleine bouwkavels op de locatie Dorpsstraat/Chaamseweg-Hazenberg in Ulicoten. Voor Baarle-Nassau zal de woningbouw zich de komende jaren concentreren op kleinere inbreidingslocaties en het vervolg van de woonwijk Limfa (perceel Focus Projectontwikkeling). Voor Ulicoten zal nieuwbouw plaatsvinden in Maaijkant 2e fase.