In deze inleiding geven wij een toelichting op de aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief na het vaststellen van de Perspectiefnota 2018-2021. Dit betreft ook de financiële effecten van de 1e Tussentijdse rapportage 2017 die in de Perspectiefnota zijn opgenomen.

De financiële effecten, als gevolg van de in de Perspectiefnota 2018-2021 opgenomen wensen, zijn in de voorliggende meerjarenbegroting 2018-2021 niet verwerkt. Een uitzondering hierop betreft het financieel effect als gevolg van de, door de gemeenteraad op 12 juli 2017 vastgestelde, Groenvisie "Grenzeloos groen".

Met de financiële effecten als gevolg van het ecologische bermbeheer en de aanleg, inrichting en het onderhouden van EVZ's is dus nog geen rekening gehouden.